วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

งานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน บุคคล และงานอำนวยการทั่วไปของกองแผนงาน

บุคลากร

1. นายพิบูลย์  ญาติมิตรหนุน พนักงานปฏิบัติงาน(หัวหน้างานธุรการ)
2. นางทัศนีย์  จินใจ พนักงานปฏิบัติงาน
3. นายพิรุณ อินต๊ะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
4. นางนงค์พร  นัสสาสาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
5. นางเกศแก้ว  ปัญฎีกา เจ้าหน้าที่สำนักงาน
6. นายทองอินทร์ ลภัสวุฒิกุล พนักงานขับรถยนต์
7. นายอุทิศ  เครื่องคำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
8. นางสาวชิชญานันท์ อรรถกุลกันต์ พนักงานปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3141,43