วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการ Software ปฏิบัติงานของกองแผนงาน

บุคลากร

1. นายอนันต์  เดชพรม พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์)
2. นางเพชรา วชิรบรรจง พนักงานปฏิบัติงาน (ชำนาญการ)
3. นายประเสริฐ  แก้วอาภัย พนักงานปฏิบัติงาน
4. นางจินตนา เสียมภักดี พนักงานปฏิบัติงาน (ชำนาญการ)
5. นางสุรัตน์ เตียวเจริญ พนักงานปฏิบัติงาน
6. นายกุลดิลก  เสียมภักดี พนักงานปฏิบัติงาน
7. นายเมธี  สอาดล้วน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3150,55