วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

งานแผนยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. จัดทำกรอบอัตรากำลัง (อาจารย์,นักวิจัย,พนง.มหาวิทยาลัย)
3. วิเคราะห์การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงาน
4. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
5. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

บุคลากร

1. นายบุญรัตน์  อินต๊ะพิงค์ พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์)
2. นายเฉลิมพล  ไชยวัณณ์ พนักงานปฏิบัติงาน (ชำนาญการ)
3. นายอุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์ พนักงานปฏิบัติงาน
4. นายทวีศักดิ์ นาธรรมเจริญ พนักงานปฏิบัติงาน
5. นางสาวพิชญาภร ต๊ะสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน
6. นางสาวณัฐธาวัลย์  รักษ์เผ่าสุวรรณ พนักงานปฏิบัติงาน
7. นางสาวธนาภรณ์ กำแพงแก้ว พนักงานปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3144,54