วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

งานแผนงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจำปี
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้เงินประจำปี
4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

บุคลากร

  1. นางวิวรรณ  ศรีทองคำ พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างานแผนงบประมาณ)
  2. นายนวล  จันทร์สะอาด พนักงานปฏิบัติงาน
  3. นางสาวจงจิต  อ้อยบำรุง พนักงานปฏิบัติงาน
  4. นายสมาน  สุริยวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน
  5. นายไพบูลย์  แสนอินเมือง พนักงานปฏิบัติงาน
  6. นายสุนทร นาคศรี พนักงานปฏิบัติงาน
  7. นางสาวนิตยา  ลำเภาพงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน
  8. นางสาวพิมพ์พร  นัยสุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติงาน
  9. นางเอษณา สุริยวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน
  10. นายชรินทร์ ใจสุขเสริญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  11. นายบรรณสรณ์ มโนรส พนักงานปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3147,48,51,53