วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนงาน

กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ การติดตามและประเมินผล การจัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ