วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

ประวัติความเป็นมา

กองแผนงานจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านต่างๆ ให้ผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ช่วยให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด กองแผนงานได้ปรับปรุงและพัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับดังนี้
24 มกราคม 2507
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวทิยาลัย
8 พฤศิกายน 2519
สำนักอธิการบดี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(ก.พ.) ให้มีการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็นกองต่างๆ 7 กองเพื่อรับผิดชอบบริหารงานเฉพาะในแต่ละด้าน คือ
1. กองกลาง
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองกิจการนักศึกษา
4. กองคลัง
5. กองบริการการศึกษา
6. กองสวัสดิการ
7. กองแผนงาน
24 ธันวาคม 2521
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(ก.ม.) ให้แบางส่วนราชการ
เป็น 4 สายงาน ได้แก่
1. งานวางแผนและประเมินผล
2. งานวิจัยสถาบัน
3. งานสารสนเทศ

4. งานธุรการ
30 ธันวาคม 2526 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(ก.พ.) มีมติปรับปรุงการจัดสายงานภายในกองแผนงานเป็น  5 สายงาน ได้แก่
1. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
2. งานวางผังแม่บท
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
4. งานวิเทศสัมพันธ์
5. งานธุรการ
30 มีนาคม 2536 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ขึ้นเป็น กองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
10 พฤศจิกายน 2538 กำหนดให้มีงานวิเคราะห์แผนและประเมินผล ขึ้นในกองแผนงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยประกาศ ประกาศการแบ่งโครงสร้างงานในกอง ศูนย์ สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
4 ธันวาคม 2551-ปัจจุบัน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย  ได้แบ่งหน่วยงานภายในเป็น ดังนี้
1. งานแผนยุทธศาสตร์
2. งานแผนงบประมาณ
3. งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
4. งานธุรการ