วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

นางวิวรรณ ศรีทองคำ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทร. 053-943148
wiwan.s@cmu.ac.th

หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นายอนันต์ เดชพรม
หัวหน้างานแผนงบประมาณ
โทร. 053-943148
anan.d@cmu.ac.th

นายสมาน สุริยวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943153
saman.suriyawong@cmu.ac.th

นายไพบูลย์  แสนอินเมือง
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943148
paiboon.s@cmu.ac.th

นางสาวจงจิต  อ้อยบำรุง
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943152
jongjit.a@cmu.ac.th

นางเอษณา สุริยวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943153
asana.s@cmu.ac.th

นางสาวนิตยา  ลำเภาพงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943152
nittaya.l@cmu.ac.th

นางสาวพิมพ์พร นัยสุวรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943147
pimporn.nai@cmu.ac.th

นายชรินทร์ ใจสุขเสริญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร. 053-943152
charin.j@cmu.ac.th

นายบรรณสรณ์ มโนรส
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943147
bannasorn.m@cmu.ac.th

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์

นายบุญรัตน์  อินต๊ะพิงค์
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
โทร. 053-943144
bunrat.in@cmu.ac.th

นายอุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943156
udomsak.k@cmu.ac.th

นายทวีศักดิ์ นาธรรมเจริญ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943154
taweesak.n@cmu.ac.th

นางสาวพิชญาภร ต๊ะสิงห์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943156
phichayaporn.t@cmu.ac.th

นางสาวณัฐธาวัลย์  รักษ์เผ่าสุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943151
nattawan.rak@cmu.ac.th

นางสาวธนาภรณ์ กำแพงแก้ว
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943151
thanaporn.k@cmu.ac.th

นายชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943151
chaiyanon.s@cmu.ac.th

หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

นายอนันต์ เดชพรม
รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
โทร. 053-943148
anan.d@cmu.ac.th

นายประเสริฐ แก้วอาภัย
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943150
prasert.k@cmu.ac.th

นายกุลดิลก  เสียมภักดี
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943142
kooldilok.siem@cmu.ac.th

นางจินตนา เสียมภักดี
พนักงานปฏิบัติงาน
(ชำนาญการ)
โทร. 053-943142
chintana.s@cmu.ac.th

นายเมธี  สอาดล้วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 053-943155
maytee.s@cmu.ac.th

หัวหน้างานธุรการ

นายพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน
หัวหน้างานธุรการ
โทร. 053-941147
piboon.y@cmu.ac.th

นางทัศนีย์ หลวงอ่อนใจ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-943143
tasanee.l@cmu.ac.th

นางนงค์พร นัสสาสาร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร. 053-943143
nongpron.n@cmu.ac.th

นางเกศแก้ว  ปัญฎีกา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร. 053-943141
katkaew.p@cmu.ac.th

นายทองอินทร์ ลภัสวุฒิกุล
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 053-943141
thongin.s@cmu.ac.th

นายอุทิศ  เครื่องคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร. 053-943143
uthit.k@cmu.ac.th

นายพิรุณ อินต๊ะนิล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร. 053-943143
piroon.i@cmu.ac.th

นางสาวชิชญานันท์ อรรถกุลกันต์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทร. 053-941147
chitchayanan.aut@cmu.ac.th