วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018
enth

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรทางกาย (พ.ศ.2561-2573)

ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้สกอ. จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรทางกาย (พ.ศ.2561-2573) ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรทางกาย (พ.ศ.2561-2573) ไปสู่การปฏิบัติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา หากมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) ขอให้จัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อประมวลส่งกรมอนามัยต่อไปสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้