วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018
enth

ปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Factors Predicting Student Engagement of Chiang Mai University Students

ผู้ศึกษาวิจัย
พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ชูชัย สมิทธิไกร
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560
การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่