วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามดัชนีคุณธรรม ๖ ด้านประกอบด้วยด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วนงานนำไปเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและใช้อำนาจหน้าที่ไปเอื้อผลประโยชน์ตามดัชนีคุณธรรมด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงกำหนดแนวทางให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่ถามนำถึงการให้ หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๔ กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

ในกรณีการรับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้อธิการบดีโดยทันทีที่สามารถกระทำได้เพื่อทราบและวินิจฉัย ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ในกรณีอธิการบดีเป็นผู้รับให้รายงานนายกสภามหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันและฝ่าฝืนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่องการมอบของขวัญและการจัดงานในเทศกาลปีใหม่ โดยเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การฝ่าฝืนข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ

1. ประกาศมช. เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ

2. แบบรายงาน