วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

1. คู่มือคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
View Fullscreen

2. ระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาการจัดทำคำรับรองของส่วนงาน
—-2.1 คู่มือการใช้งานระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาฯ   (Download PDF)
—-2.2 เข้าสู่ระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาฯ  ->> Link เข้าใช้งาน

3. แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
—-2.1 แบบฟอร์มสำหรับส่วนงาน  (Download Excel)
—-2.2 แบบฟอร์มสำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัย Download Excel

4. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Download PDF)