วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018
enth
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

มหาวิทยาลัยขอแจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำข้อมูลประกอบการเจรจาฯ
ไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการปรับเกณฑ์ให้สะท้อนกับข้อเท็จจริง และได้ดำเนินการปรับข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดได้ ตามข้อ 3 และสามารถสอบถามรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ 8.3 ได้ที่ คุณวิรุฬห์ ถูกจิตต์ กองบริหารงานบุคคล โทร. 43117
Download คำอธิบายเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 8.3


1. ระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาการจัดทำคำรับรองของส่วนงาน
—-1.1 คู่มือการใช้งานระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาฯ   (Download PDF)
—-1.2 เข้าสู่ระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาฯ  ->> Link เข้าใช้งาน

2. แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
—-2.1 แบบฟอร์มสำหรับส่วนงาน  (Download Excel)
—-2.2 แบบฟอร์มสำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัย Download Excel

3. คู่มือคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  ( Download File Update 25.11.60 )

4. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Download PDF)