วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

ฟอร์ม รายการ-โครงการสิ่งก่อสร้าง ปี 61

ขอความร่วมมือส่วนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี รายการผูกพันงบประมาณ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเตรียมชี้แจง และส่งคืนกองแผนงาน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560